Wczytywanie strony

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością GB Rent sp. z o.o. (dalej jako: umowa najmu). OWN stosuje się do wszystkich umów najmu pojazdów, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.

2.W razie sprzeczności OWN z umową, strony związane są umową.

3.Przedmiotem umowy jest używanie opisanego w niej samochodu przez czas oznaczony w umowie.

4.Okres oznaczony jako czas użytkowania samochodu jestokresem, na jaki została zawarta umowa.

5.Przedłużenie okresu najmu na dalszy czas wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje po zgłoszeniu przez Najemcę Wynajmującemu, na 24 godziny przed upływem okresu najmu wyznaczanego w umowie, chęci przedłużenia okresu najmu i czasu dalszego trwania umowy.

6.Pojazd będący przedmiotem umowy może być kierowany jedynie przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

7.Pojazd może być kierowany jedynie przez osobę wskazaną jako kierowca w umowie lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez Wynajmującego do kierowania pojazdem. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Za niedochowanie niniejszego zobowiązania Najemca obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie 200złnettoza każdą dobę używania pojazdu przez osobę nieuprawnioną.

8.Najemca jest zobowiązany do poinformowania o treści postanowień OWN oraz umowy najmu w zakresie obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w raziewypadku lub awarii samochodu innej osoby kierującej pojazdem, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności przez Najemcę za szkody poniesione przez Wynajmującego wskutek braku spełnienia obowiązku informacyjnego przez Najemcę.

9.Postanowienia niniejszych OWN i umowy najmu odnoszące się do Najemcy znajdują odpowiednie zastosowanie do innej osoby kierującej pojazdem będącym przedmiotem najmu.

10.Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu. W przypadku różnych dat, bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wcześniejszej.

11.Przedmiot najmu wydany zostaje Najemcy w stanie technicznej sprawności, bez widocznych uszkodzeń, z kompletem dokumentów niezbędnych do jego używania oraz jednym kompletem kluczyków i zatankowany, co strony zobowiązane są potwierdzić poprzez złożenie podpisu na protokole przekazania pojazdu. Uwagi, zastrzeżenia, co do stanu pojazdu Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu możliwie niezwłocznie po zauważeniu ich.

12.W przypadku, gdy Najemcą jest przedsiębiorca, Wynajmujący bądź inna osoba przez niego uprawniona ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu, zaś Najemca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli.

13.Ilekroć w OWN jest mowa o „winie” należy przez to rozumieć również naruszenie postanowień OWN lub umowy.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę pojazdu lub jego elementów, powstałą w wyniku naruszenia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

2.W czasie użytkowania pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do kierowania pojazdem jest zobowiązana do:

a. przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju oraz na określonym terenie, w którym użytkowany jest pojazd, w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego oraz przepisów prawa miejscowego,

b. zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów, a także opłat za parkowanie pojazdu, opłat dodatkowych za nieuiszczenie ww. opłat, a także do zwrotu kosztów poniesionych przez Wynajmującego z tytułu udzielenia informacji właściwym organom w zakresie osoby obowiązanej do zapłaty ww. kwot, jeśli wynikają one z używania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową lub OWN, lub w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa,

c. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, jakie są wymagane przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium właściwego państwa prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC lub dowód opłacenia składki, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu etc.),

d. zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie samochodu na klucz, włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, zakaz pozostawiania dowodu rejestracyjnego w pojeździe, staranne przechowywanie dokumentów rejestracyjnych pojazdu, pozostawianie pojazdu na parkingu strzeżonym etc.),

e. wykonywania własnym staraniem i na własny koszt obsługi bieżącej pojazdu (kontrola i uzupełnianie olejów, płynów, ciśnienia w ogumieniu, sprawdzanie i ewentualna wymiana żarówek), w szczególności stosowaniepaliwaodpowiedniego rodzajowo dla danego typu silnika, wskazanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

f. utrzymywania pojazdu w należytej czystości.

3.Zabronione jest:

a. użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów prawa,

b. branie udziału pojazdem w zawodach i wyścigach,

c. używanie pojazdu po nieutwardzanej drodze lub terenie,

d. przewożenie pojazdem materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu,

e. kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środkówodurzających,

f. wyjazd pojazdem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego, w szczególności zabrania się wjazdu pojazdem do następujących państw: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz do pozostałych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej,

g. holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem,

h. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

i. przewożenie pojazdem większej niż dozwolona liczby pasażerów,

j. wprowadzania na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanie poza obszar celny Wspólnoty towarów zabronionych przez przepisy poszczególnych krajów,

k. palenia tytoniu w pojeździe,

l. dokonywania w pojeździe jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego,

m. przewożenie w pojeździe zwierząt.

4.Najemca nie jest uprawniony do dokonywania konserwacji, napraw i ulepszeń najmowanego pojazdu. W przypadku wykrycia usterki pojazdu Najemca winien możliwie niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o powstałym zdarzeniu celem uzyskania jego stanowiska.

ROZDZIAŁ III

OPŁATY

1.Najemca jest zobowiązany do:

a. dokonania zapłaty sumy czynszu za najem, która stanowi iloczyn sumy dni (miesięcy) najmu i stawki dziennej (miesięcznej) za najem,

b. zapłacenia w dniu podpisania umowy najmu zaliczki na poczet czynszu wynikającego z najmu pojazdu, jeśli zażąda tego Wynajmujący,

c. uiszczenia depozytu (kaucji) w postaci blokady na karcie kredytowej/płatniczej, jeśli zażąda tego wynajmujący

d. zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, z jaką został mu wydany.

2.Czynsz wskazany w umowie najmu pojazdu uwzględnia ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz AC.

3.Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę, od rozpoczęcia biegu okresu wynajmu w rozumieniu pkt 10 OWN. Opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 2 godziny umówionego terminu spowoduje naliczenie czynszu za każdą kolejną dobę, chyba, że Najemca nie ponosi winy w opóźnieniu.

4.W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu z tytułu najmu pojazdu, co najmniej za jedenokres płatności Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu oraz obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.

5.W przypadku otrzymania przez Wynajmującego pisma od właściwego organu, z którego będzie wynikał obowiązek uiszczenia należności, o których mowa w pkt 14 lit. b OWN, Wynajmujący niezwłocznie wezwie na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną Najemcę do uregulowania tych należności.

6.Wynajmujący pobiera opłatę dodatkową za(kwoty netto):

a. opłata zimowa (przygotowanie pojazdu w akcesoria zimowe) 15,00 zł

b. przygotowanie przedmiotu wynajmu 45,00 zł

c. zgoda na wyjazd za granicę 50,00 zł jednorazowo

d. zniesienie udziału własnego w szkodzie od 30 do 50,00 zł za dobę w zależności od klasy pojazdu

e. dodatkowy kierowca 10,00 zł za dobę

f. wyposażenie pojazdu w akcesoria dodatkowe:

bagażnik rowerowy-liczone od sztuki30,00 zł za cały czas trwania niniejszej umowy,

30,00 zł bagażnik na narty-liczone od sztuki, za cały czas trwania niniejszej umowy,

30,00 zł łańcuchy na koła do jazdy w górach-liczone za komplet, za cały czas trwania niniejszej umowy,

15,00 zł nawigacja GPS z mapą Polski-za każdą dobę trwania niniejszej umowy,

10,00 zł fotelik lub podkładka dla dziecka –liczone od sztuki, za każdą dobę trwania niniejszej umowy,

5 zł podkładka dla dziecka liczone od sztuki, za każdą dobę trwania niniejszej umowy

ROZDZIAŁ IV

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1.Najemca jest zobowiązany do naprawy szkody wyrządzonej Wynajmującemu powstałej z jego winy, a także do pokrycia szkody wynikającej z uszkodzenia, kradzieży lub utraty pojazdu lub jego części, jeśli wynika ona z jego winy. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie w przypadku braku odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC lub AC. Jeśli Najemca jest przedsiębiorcą jest on zobowiązany do naprawy szkody wyrządzonej Wynajmującemu niezależnie od winy.

2.W przypadku powstania szkody objętej polisą OC lub AC Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów operacyjnych obsługi szkody, jakie ponosi Wynajmujący, jeśli szkoda wynika z winy Najemcy.

3.W przypadku utraty pojazdu w wyniku zdarzenia lub okoliczności wykluczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za utracony samochód, jeśli utrata pojazdu wynika z jego winy

4.W razie kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu dowód rejestracyjny i kluczyki, w przypadku zawinionej utraty dowodu rejestracyjnego lub kluczyków przez Najemcę obowiązek naprawienia szkody ciąży na Najemcy, jeśli brak dowodu rejestracyjnego lub kluczyków wykluczy lub ograniczy odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela.

5.Niezależnie od odpowiedzialności określonej w niniejszym rozdziale OWN, Najemca odpowiada za poszczególne szkodywskazanew następujących wysokościach(netto):

a. opłata za nad przebieg –stawka za 1km 0,19 do 0,49zł

b. przywrócenie pojazdu do stanu czystości mycie i czyszczenie35,00 zł

c. zwrotu samochodu poza godzinami pracy 80,00 zł

d. zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniuod 100,00 do 400 zł w zależności od jego poziomu

e. przywrócenie pojazdu do stanu czystości z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce lub w bagażniku150,00 zł

f. uszkodzenie, zgubienie,utrata kluczy 1000,00 zł

g. uszkodzenie, zgubienie, utrata pilota do samochodu 1000,00 zł

h. uszkodzenie, zgubienie, utrata dokumentów 300,00 zł

i. uszkodzenie, zgubienie, utrata polisy ubezpieczeniowej 50,00 zł

j. uszkodzenie, zgubienie, utrata tablicy rejestracyjnej 300,00 zł

k. uszkodzenie, zgubienie, utrata naklejki rejestracyjnej na szybę 300,00 zł

l. naruszenie zakazu palenia tytoniu w samochodzie 300,00 zł

m. naruszenie zakazu przewożenia zwierząt w samochodzie 200,00 zł

n. doprowadzenie przez Najemcę do utraty gwarancji na samochód 1 500,00 zł

o. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa500,00 zł

p. demontaż, zamiana części samochodu lub montaż, przeróbka części samochodu bez zgody Wynajmującego2 500,00 złPowyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne, na zasadach ogólnych.Konsumenci odpowiadają zgodnie z powyższym, jeśli szkody określone wynikają z ich winy.

ROZDZIAŁ V

UBEZPIECZENIE POJAZDU

1.Pojazd będący przedmiotem umowy najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i NW zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień w zakresie kary umownej i postanowień szczególnych wskazanych w umowie lub OWN) Najemcę (lub inną osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży, za wyjątkiem sytuacji, w których:

a. szkoda wynika z umyślnego działania Najemcy (lub innej osoby kierującej pojazdem),

b. szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających,

c. uszkodzenie pojazdu, przekroczenia dozwolonej prędkości albo też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela zostanie ograniczona lub wyłączona,

d. szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdem przez osobę nieuprawnioną, tj. nieposiadającą prawa jazdy lub nieposiadającą ważnego prawa jazdy lub nieupoważnioną przez Wynajmującego do kierowania pojazdem,

e. kierowca zbiegł z miejsca wypadku,We wskazanych sytuacjach szkody pokrywane są w całości lub w części przez Najemcę w wysokości w jakiej wyłączona lub ograniczona została odpowiedzialność ubezpieczyciela.

2.Udział Własny w szkodzie –procentowo lub kwotowo określona w umowie najmu kwota, którą Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego powstałego z winy Najemcy i/lub w razie likwidacji szkody z ubezpieczenia Auto Casco.

3.Szkody, których wartość nie przekracza zestawienia poniżeja powstałe z winy Najemcy, będą rozliczane przy zdaniu samochodu, obciążając koszt wynajmu. W przypadku gdy wartość szkody powstałej z winy Najemcy będzie równa lub większa kwocie zestawienia poniżejNajemca zobowiązany jest do zapłaty Udziału Własnego w kwocie wynikającej z klasy wynajmowanego pojazdu. Wartość Udziału Własnego w szkodzie nie zawiera kosztów operacyjnych obsługi szkody. Wartości Udziału Własnego dla poszczególnych klas (kwoty netto):

klasa A –1000 zł

klasa B –1250zł

klasa B+ -1250 zł

klasa BP –1250 zł

klasa C –1950zł

klasa C+ -1950zł

klasa CC –1950zł

klasa CP –1950 zł

klasa D –2500 zł

klasa D+ -2500zł

klasa DP –2500zł

klasa SUVS –2500zł

klasa SUVD –2500zł

klasa VM –2500zł

klasa VS –2500zł

klasa VV–2500 zł

klasa dostawcze –2500 zł

4.Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej, którą objęty jest najmowany pojazd oraz z postanowieniami OWN i przestrzegania zawartych w nich postanowień, a także w przypadku udostępnienia pojazdu innej osobie –poinformowania jej o obowiązkach wynikających z ww. umów, OWN oraz umowy najmu –pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę wskutek braku spełnienia obowiązku informacyjnego. Treść OWN dostępna jest w siedzibie i oddziałach Wynajmującego.

5.Samochody posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KOLIZJI, WYPADKU LUB KRADZIEŻY

1.W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu (jego części), utraty kluczyków lub dowodu rejestracyjnego pojazdu Najemca zobowiązany jest do możliwie bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania w sposób przez niego wskazany, w szczególności do zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, a także do bezzwłocznego zawiadomienia Policji.

2.W przypadku braku spełnienia obowiązków, o których mowa w OWN Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu, a w szczególności do pokrycia kosztów naprawy samochodu wynikających z jego winy.

ROZDZIAŁ VIIPRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę.

2.W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszych OWN lub umowy najmu, w szczególności niezwrócenie pojazdu w ustalonym terminie, Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami związanymi z odbiorem samochodu.

ROZDZIAŁ VIII

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYKRYCIA WADY

1.W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do możliwie bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu w sposób określony w OWN.

2.Wynajmujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zajęcia stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie oraz przywrócenie pojazdu do sprawności technicznej. W przypadku niemożliwości przywrócenia pojazdu do sprawności technicznej Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy innego pojazdu.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub uzgodnieniu przez strony, że umowa ma ulegać automatycznemu przedłużeniu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym celu strony zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia np. za pośrednictwem korespondencji pocztowej kierowanej na adres strony wskazany w umowie najmu pojazdu.

ROZDZIAŁ X

KONTAKT

1.Kontakt z wynajmującym jest możliwy poprzez następujące formy porozumiewania się:

− tel. 61 8747 703,

− e-mail:rozliczenia@gbrent.pl,

− osobiście lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej

-ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie zmiany OWN lub umowy najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Rozstrzyganie sporów wynikających z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy.

3.W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWN oraz umową najmu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.Oświadczam, że przed zawarciem umowy najmu zapoznałem/am się z powyższą treścią OWN i nie wnoszę do nich zastrzeżeń