Wczytywanie strony

1
OGÓLNE WARUNKI NAJMU
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością GB Rent sp. z o.o. (dalej jako: umowa najmu). OWN stosuje się do wszystkich umów najmu pojazdów, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.
 2. W razie sprzeczności OWN z umową, strony związane są umową.
 3. Przedmiotem umowy jest używanie opisanego w niej samochodu przez czas oznaczony w umowie.
 4. Okres oznaczony jako czas użytkowania samochodu jest okresem, na jaki została zawarta umowa.
 5. Przedłużenie okresu najmu na dalszy czas wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje po zgłoszeniu przez Najemcę Wynajmującemu, na 24 godziny przed upływem okresu najmu wyznaczanego w umowie, chęci przedłużenia okresu najmu i czasu dalszego trwania umowy.
 6. Pojazd będący przedmiotem umowy może być kierowany jedynie przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa.
 7. Pojazd może być kierowany jedynie przez osobę wskazaną jako kierowca w umowie lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez Wynajmującego do kierowania pojazdem. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Za niedochowanie niniejszego zobowiązania Najemca obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie 200zł za każdą dobę używania pojazdu przez osobę nieuprawnioną.
 8. Najemca jest zobowiązany do poinformowania o treści postanowień OWN oraz umowy najmu w zakresie obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu innej osoby kierującej pojazdem, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności przez Najemcę za szkody poniesione przez Wynajmującego wskutek braku spełnienia obowiązku informacyjnego przez Najemcę.
 9. Postanowienia niniejszych OWN i umowy najmu odnoszące się do Najemcy znajdują odpowiednie zastosowanie do innej osoby kierującej pojazdem będącym przedmiotem najmu.
 10. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w protokole przekazania pojazdu. W przypadku różnych dat, bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wcześniejszej.
 11. Przedmiot najmu wydany zostaje Najemcy w stanie technicznej sprawności, bez widocznych uszkodzeń, z kompletem dokumentów niezbędnych do jego używania oraz jednym kompletem kluczyków i zatankowany, co strony zobowiązane są potwierdzić poprzez złożenie podpisu na protokole przekazania pojazdu. Uwagi, zastrzeżenia, co do stanu pojazdu Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu możliwie niezwłocznie po zauważeniu ich.
 12. W przypadku, gdy Najemcą jest przedsiębiorca, Wynajmujący bądź inna osoba przez niego uprawniona ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu, zaś Najemca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli.
 13. Ilekroć w OWN jest mowa o „winie” należy przez to rozumieć również naruszenie postanowień OWN lub umowy.
  ROZDZIAŁ II
  OBOWIĄZKI NAJEMCY
  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę pojazdu lub jego elementów, powstałą w wyniku naruszenia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.
 14. W czasie użytkowania pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do kierowania pojazdem jest zobowiązana do:
  a. przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju oraz na określonym terenie, w którym użytkowany jest pojazd, w szczególności przepisów prawa ruchu drogowego oraz przepisów prawa miejscowego,
  b. zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów, a także opłat za parkowanie pojazdu, opłat dodatkowych za nieuiszczenie ww. opłat, a także do zwrotu kosztów poniesionych przez Wynajmującego z tytułu udzielenia informacji właściwym organom w zakresie osoby obowiązanej do zapłaty ww. kwot, jeśli wynikają one z używania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową lub OWN, lub w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa,
  c. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, jakie są wymagane przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium właściwego państwa prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC lub dowód opłacenia składki, zaświadczenie o wynajęciu pojazdu etc.),
  d. zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie samochodu na klucz, włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, zakaz pozostawiania dowodu rejestracyjnego w pojeździe, staranne przechowywanie dokumentów rejestracyjnych pojazdu, pozostawianie pojazdu na parkingu strzeżonym etc.),
  e. wykonywania własnym staraniem i na własny koszt obsługi bieżącej pojazdu (kontrola i uzupełnianie olejów, płynów, ciśnienia w ogumieniu, sprawdzanie i ewentualna wymiana żarówek), w szczególności stosowanie
  2
  paliwa odpowiedniego rodzajowo dla danego typu silnika, wskazanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  f. utrzymywania pojazdu w należytej czystości.
 15. Zabronione jest:
  a. użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów prawa,
  b. branie udziału pojazdem w zawodach i wyścigach,
  c. używanie pojazdu po nieutwardzanej drodze lub terenie,
  d. przewożenie pojazdem materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu,
  e. kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  f. wyjazd pojazdem poza granice RP bez pisemnej zgody Wynajmującego, w szczególności zabrania się wjazdu pojazdem do następujących państw: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz do pozostałych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej,
  g. holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem,
  h. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  i. przewożenie pojazdem większej niż dozwolona liczby pasażerów,
  j. wprowadzania na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanie poza obszar celny Wspólnoty towarów zabronionych przez przepisy poszczególnych krajów,
  k. palenia tytoniu w pojeździe,
  l. dokonywania w pojeździe jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego,
  m. przewożenie w pojeździe zwierząt.
 16. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania konserwacji, napraw i ulepszeń najmowanego pojazdu. W przypadku wykrycia usterki pojazdu Najemca winien możliwie niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o powstałym zdarzeniu celem uzyskania jego stanowiska.
  ROZDZIAŁ III
  OPŁATY
 17. Najemca jest zobowiązany do:
  a. dokonania zapłaty sumy czynszu za najem, która stanowi iloczyn sumy dni (miesięcy) najmu i stawki dziennej (miesięcznej) za najem,
  b. zapłacenia w dniu podpisania umowy najmu zaliczki na poczet czynszu wynikającego z najmu pojazdu, jeśli zażąda tego Wynajmujący,
  c. zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, z jaką został mu wydany.
 18. Czynsz wskazany w umowie najmu pojazdu uwzględnia ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz AC.
 19. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę, od rozpoczęcia biegu okresu wynajmu w rozumieniu pkt 10 OWN. Opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 2 godziny umówionego terminu spowoduje naliczenie czynszu za każdą kolejną dobę, chyba, że Najemca nie ponosi winy w opóźnieniu.
 20. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu z tytułu najmu pojazdu, co najmniej za dwa okresy płatności Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu oraz obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.
 21. W przypadku otrzymania przez Wynajmującego pisma od właściwego organu, z którego będzie wynikał obowiązek uiszczenia należności, o których mowa w pkt 14 lit. b OWN, Wynajmujący niezwłocznie wezwie na piśmie Najemcę do uregulowania tych należności.
 22. Wynajmujący pobiera opłatę dodatkową za:
  Tabela nr 1
  Usługa – wszystke usługi jednorazoweCena netto PLN Opłata zimowa (przygotowanie pojazdu w akcesoria zimowe) 45,00 zł Przygotowanie przedmiotu wynajmu 45,00 zł zgoda na wyjazd za granicę 50,00 zł zniesienie udziału własnego w szkodzie 50,00 zł dodatkowy kierowca 30,00 zł Wyposażenie pojazdu w akcesoria dodatkowe:Cena netto PLNa. bagażnik rowerowy- liczone od sztuki, za cały czas trwania niniejszej umowy,30,00 zł b. bagażnik na narty- liczone od sztuki, za cały czas trwania niniejszej umowy,30,00 zł c. łańcuchy na koła do jazdy w górach- liczone za komplet, za cały czas trwania niniejszej umowy,30,00 zł d. nawigacja GPS z mapą Polski- za każdą dobę trwania niniejszej umowy,30,00 zł e. fotelik lub podkładka dla dziecka – liczone od sztuki, za każdą dobę trwania niniejszej umowy30,00 zł
  3
  ROZDZIAŁ IV
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
 23. Najemca jest zobowiązany do naprawy szkody wyrządzonej Wynajmującemu powstałej z jego winy, a także do pokrycia szkody wynikającej z uszkodzenia, kradzieży lub utraty pojazdu lub jego części, jeśli wynika ona z jego winy. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie w przypadku braku odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC lub AC. Jeśli Najemca jest przedsiębiorcą jest on zobowiązany do naprawy szkody wyrządzonej Wynajmującemu niezależnie od winy.
 24. W przypadku powstania szkody objętej polisą OC lub AC Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów operacyjnych obsługi szkody, jakie ponosi Wynajmujący, jeśli szkoda wynika z winy Najemcy.
 25. W przypadku utraty pojazdu w wyniku zdarzenia lub okoliczności wykluczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za utracony samochód, jeśli utrata pojazdu wynika z jego winy
 26. W razie kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu dowód rejestracyjny i kluczyki, w przypadku zawinionej utraty dowodu rejestracyjnego lub kluczyków przez Najemcę obowiązek naprawienia szkody ciąży na Najemcy, jeśli brak dowodu rejestracyjnego lub kluczyków wykluczy lub ograniczy odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela.
 27. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w niniejszym rozdziale OWN, Najemca odpowiada za poszczególne szkody wskazane w Tabeli nr 2, w następujących wysokościach:
  Tabela nr 2
  Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne, na zasadach ogólnych.
  Konsumenci odpowiadają zgodnie z powyższym, jeśli szkody określone w Tabeli nr 2 wynikają z ich winy.
  ROZDZIAŁ V
  UBEZPIECZENIE POJAZDU
 28. Pojazd będący przedmiotem umowy najmu posiada ubezpieczenie OC, AC i NW zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień w zakresie kary umownej i postanowień szczególnych wskazanych w umowie lub OWN) Najemcę (lub inną osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży, za wyjątkiem sytuacji, w których:
  a. szkoda wynika z umyślnego działania Najemcy (lub innej osoby kierującej pojazdem),
  b. szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających,
  c. uszkodzenie pojazdu, przekroczenia dozwolonej prędkości albo też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela zostanie ograniczona lub wyłączona,
  d. szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdem przez osobę nieuprawnioną, tj. nieposiadającą prawa jazdy lub nieposiadającą ważnego prawa jazdy lub nieupoważnioną przez Wynajmującego do kierowania pojazdem,
  e. kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  We wskazanych sytuacjach szkody pokrywane są w całości lub w części przez Najemcę w wysokości w jakiej wyłączona lub ograniczona została odpowiedzialność ubezpieczyciela.
  SzkodaCena netto PLNopłata za nad przebieg – stawka za 1km 0,20 zł Przywrócenie pojazdu do stanu czystości mycie i czyszczenie35,00 zł zwrotu samochodu poza godzinami pracy90,00 zł Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniu100,00 zł Przywrócenie pojazdu do stanu czystości z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce lub w bagażniku150,00 zł Uszkodzenie, zgubienie, utrata kluczy 300,00 zł Uszkodzenie, zgubienie, utrata pilota do samochodu300,00 zł Uszkodzenie, zgubienie, utrata dokumentów300,00 zł Uszkodzenie, zgubienie, utrata polisy ubezpieczeniowej300,00 zł Uszkodzenie, zgubienie, utrata tablicy rejestracyjnej300,00 zł Uszkodzenie, zgubienie, utrata naklejki rejestracyjnej na szybę300,00 zł Naruszenie zakazu palenia tytoniu w samochodzie300,00 zł Naruszenie zakazu przewożenia zwierząt w samochodzie200,00 zł Doprowadzenie przez Najemcę do utraty gwarancji na samochód 1 000,00 zł Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa500,00 zł Demontaż, zamiana części samochodu lub montaż, przeróbka części samochodu bez zgody Wynajmującego2 500,00 zł
  4
 29. Udział Własny w szkodzie – procentowo lub kwotowo określona w umowie najmu kwota, którą Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego powstałego z winy Najemcy i/lub w razie likwidacji szkody z ubezpieczenia Auto Casco.
 30. Szkody, których wartość nie przekracza 1000.00 zł netto (1230.00 zł brutto), a powstałe z winy Najemcy, będą rozliczane przy zdaniu samochodu, obciążając koszt wynajmu. W przypadku gdy wartość szkody powstałej z winy Najemcy będzie równa lub większa kwocie 1000,00 zł netto (1230,00 zł brutto) Najemca zobowiązany jest do zapłaty Udziału Własnego w kwocie 1000.00 zł netto (1230.00 zł brutto). Wartość Udziału Własnego w szkodzie nie zawiera kosztów operacyjnych obsługi szkody.
 31. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej, którą objęty jest najmowany pojazd oraz z postanowieniami OWN i przestrzegania zawartych w nich postanowień, a także w przypadku udostępnienia pojazdu innej osobie – poinformowania jej o obowiązkach wynikających z ww. umów, OWN oraz umowy najmu – pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę wskutek braku spełnienia obowiązku informacyjnego. Treść OWN dostępna jest w siedzibie i oddziałach Wynajmującego.
 32. Samochody posiadają zabezpieczenia antywłamaniowe.
  ROZDZIAŁ VI
  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KOLIZJI, WYPADKU LUB KRADZIEŻY
 33. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu (jego części), utraty kluczyków lub dowodu rejestracyjnego pojazdu Najemca zobowiązany jest do możliwie bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania w sposób przez niego wskazany, w szczególności do zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, a także do bezzwłocznego zawiadomienia Policji.
 34. W przypadku braku spełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 28 OWN Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu, a w szczególności do pokrycia kosztów naprawy samochodu wynikających z jego winy.
  ROZDZIAŁ VII
  PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
 35. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę.
 36. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszych OWN lub umowy najmu, w szczególności niezwrócenie pojazdu w ustalonym terminie, Wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami związanymi z odbiorem samochodu.
  ROZDZIAŁ VIII
  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYKRYCIA WADY
 37. W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do możliwie bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu w sposób określony w pkt 37 OWN.
 38. Wynajmujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zajęcia stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie oraz przywrócenie pojazdu do sprawności technicznej. W przypadku niemożliwości przywrócenia pojazdu do sprawności technicznej Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy innego pojazdu.
  ROZDZIAŁ IX
  ROZWIĄZANIE UMOWY
 39. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub uzgodnieniu przez strony, że umowa ma ulegać automatycznemu przedłużeniu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym celu strony zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia np. za pośrednictwem korespondencji pocztowej kierowanej na adres strony wskazany w umowie najmu pojazdu.
  ROZDZIAŁ X
  KONTAKT
 40. Kontakt z wynajmującym jest możliwy poprzez następujące formy porozumiewania się:
  − tel. 61 8747 703,
  − e-mail: kontaktrent@grupabemo.pl,
  − osobiście lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej- ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań.
  5
  ROZDZIAŁ XI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 41. Wszelkie zmiany OWN lub umowy najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 42. Rozstrzyganie sporów wynikających z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy.
 43. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWN oraz umową najmu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  Oświadczam, że przed zawarciem umowy najmu zapoznałem/am się z powyższą treścią OWN i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Czytelny podpis Najemcy lub osoby
działającej w jego imieniu